Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1
  Efekty dzialania
 
Efekty działań Samorządu Uczniowskiego
 • dbanie o przestrzeganie Statutu Gimnazjum i praw dziecka;
 • okazywanie troski o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • kształtowanie u uczniów właściwej postawy patriotycznej i obywatelskiej;
 • wdrażanie do aktywnego i twórczego działania w życiu społecznym;
 • propagowanie kulturalnego uczestnictwa w imprezach artystycznych;
 • propagowanie imprez sportowych jako sposobu na zdrowy styl życia oraz sposób na spędzanie wolnego czasu;
 • propagowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i pozaszkolne, właściwej postawy postępowania i
 • zachowania;
 • współpraca z lokalnymi mediami instytucjami samorządowymi;
 • wnioskowania do Dyrektora Gimnazjum o przyznanie uczniom przewidzianych statutem nagród, wyróżnień i kar;
 • przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw gimnazjum;
 • współredagowanie gazetki szkolnej;
 • wystawianie opinii na wniosek Dyrektora Gimnazjum o pracy nauczyciela;
 • kultywowanie i wzbogacanie tradycji i świąt narodowych;
 • wolontariat;
 • pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej;
 • realizowanie priorytetów MEN i szkoły tj. przeciwdziałanie cyberprzemocy, uświadomienie uczniom jak ważna w życiu szkolnym jest etyka uczniowska
 • profilaktyka agresji i przemocy, tolerancja na co dzień;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i nałogom;
 • wybór i zatwierdzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
 • pomoc w organizacji Dnia Integracji;
 • organizacja ,,Dni otwartych drzwi w gimnazjum”
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=