Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Dyskoteki szkolne

Przeczytaj nim wejdziesz na dyskotekę!

 Dyskoteka odbywa się na terenie szkoły gdzie obowiązują zasady zawarte
w Statucie szkoły.takie same jak w trakcie zajęc szkolnych.
Naruszenie zasad skutkować będzie natychmiastowym przerwaniem
dyskoteki i odwołaniem wszystkich pozostałych do końca roku szkolnego.
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE  >>   REGULAMIN DYSKOTEK
Terminy dyskotek


Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................... w dyskotece szkolnej
 od   godz. 1600do 2000 w dniu …………………………… 
Jednocześnie oświadczam że ponoszę odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez moje dziecko i wyrażam zgodę na samodzielny powrót
dziecka do domu z dyskoteki.
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego..........................................                                                                                                                                                             ...........................................................
                                                                   
 podpis rodzica/opiekuna prawnego