SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 3
  Efekty dzialania
 
Efekty działań Samorządu Uczniowskiego
   
 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia (tydzień tematyczny)
 • propagowanie kulturalnego uczestnictwa w imprezach artystycznych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wnioskowania do Dyrektora szkoły o przyznanie uczniom przewidzianych statutem nagród, wyróżnień i kar,
 • współredagowanie gazetki szkolnej przez komisje informacyjną,
 • działalność wolontariuszy na rzecz uczniów w szkole i lokalnych instytucji i organizacji
 • pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej,
 • profilaktyka agresji i przemocy, tolerancja na co dzień –debata o cyberprzemocy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i nałogom,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt(wolontariat).
 • wybór i zatwierdzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=