Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

zadania S.U.

Przez cały rok 2018/2019 Samorząd Uczniowski będzie realizował następujące zadania:

 1. Dbanie o przestrzeganie obowiązków i praw ucznia (Statut Szkoły).
2.  Dbanie o dobre imię szkoły i dbanie o mienie szkolne.
3.  Dbanie o kulturalne uczestnictwo w imprezach artystycznych.
4.  Dbanie o gazetkę S. U. - informowanie uczniów o aktualnych wydarzeniach poprzez informacje w gablotce szkolnej.
5.  Zapobieganie konfliktom i realizowanie programu profilaktycznego.
6.  Współpraca z lokalnymi mediami - pisanie artykułów o wydarzeniach w naszej szkole i przekazywanie ich mediom lokalnym.
7.  Propagowanie właściwych postaw wzorów postępowania i zachowania wśród młodzieży.
8.  Losowanie” Szczęśliwego numerka.
9. Przestrzeganie ładu i porządku w szkole, dyżury uczniowskie w klasie.
10. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw szkoły.
11.  Kontrolowanie własnej działalności.
12. Przedstawianie opinii o pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora szkoły.
13.  Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i świąt narodowych.
14. Organizowanie dyskotek szkolnych w celu wzbogacenia funduszu S. U i organizowania rozrywki uczniom gimnazjum.
15.Wolontariat na terenie szkoły oraz w instytucjach zewnętrznych(szpital, Dom dziennego pobytu, Ośrodek Franciszkański)