Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3.
2. Samorząd Uczniowski jest organem działającym w Szkole podstawowej Nr 3.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Organ samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
5. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
-na szczeblu klas: - Samorządy Klasowe
-na szczeblu szkoły:- Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz
Skarbnik
6. Samorząd Uczniowski spotyka się z Dyrektorem szkoły dwa razy w roku w celu uzgodnienia wspólnych kierunków działania.
7. Działanie Samorządu Uczniowskiego wspiera Rada Rodziców poprzez udzielanie niezbędnej pomocy.

II. Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. Do zadań i kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
• opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 ;
• reprezentowanie interesów uczniów w zakresie:
1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
• przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii w zakresie praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do organizacji życia szkolnego,
3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,
• pośredniczenie w odwołaniu się ucznia od każdej wymierzonej kary do Dyrektora szkoły,
• uczestniczenie przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub innego ucznia wyznaczonego przez niego w pracach komisji rozjemczej orzekającej w sprawie konfliktu pomiędzy nauczycielem a uczniami
• rozstrzyganie spraw spornych między uczniami poprzez uczniowski sąd koleżeński w skład którego wchodzi dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
• opiniowanie programów: wychowawczego, profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed uchwaleniem przez Radę Pedagogiczną
• opiniowanie Przedmiotowego Oceniania przed uchwaleniem przez Radę Pedagogiczną
• opiniowanie projektu statutu szkoły przed uchwaleniem przez Radę Pedagogiczną
• uczestniczenie przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego w komisji powołanej do orzeczenia w sprawie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustalonej niezgodnie z przepisami

III. Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego

1. Zasady działania Samorządu uczniowskiego
- dbanie o przestrzeganie obowiązków i praw ucznia zawartych w Statucie szkoły oraz praw dziecka;
- dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
- kształtowanie u uczniów właściwej postawy patriotycznej i obywatelskiej;
- wdrażanie do aktywnego i twórczego działania w życiu społecznym;
- propagowanie kulturalnego uczestnictwa w imprezach artystycznych;
- pozyskiwanie środków na działalność SU poprzez organizowanie imprez dochodowych oraz nawiązywanie
współpracy ze sponsorami;
- propagowanie imprez sportowych jako sposobu na zdrowy styl życia oraz sposób na spędzanie wolnego czasu;
- propagowanie właściwych postaw wzorów postępowania i zachowania wśród młodzieży;
- zapobieganie konfliktom i problemom w środowisku szkolnym ;
- propagowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i pozaszkolne ;
- współpraca z lokalnymi mediami - propagowanie szkoły;
- wnioskowania do Dyrektora o przyznanie uczniom przewidzianych statutem nagród, wyróżnień i
kar;
- przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw gimnazjum;
- kontrola własnej działalności - Komisja Rewizyjna;
- współpraca z innymi szkołami;
- współpraca z instytucjami samorządowymi i organizacjami;
- redagowanie gazetki szkolnej;
- wystawianie opinii na wniosek Dyrektora o pracy nauczyciela;
- kultywowanie i wzbogacanie tradycji i świąt narodowych;
- losowanie" Szczęśliwego numerka"
2. Szczegółowe zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, zatwierdzany przez ogólne zebranie uczniów.

IV. Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego

Rozdział I

Nazwa organów Samorządu Uczniowskiego.

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3.
2. Ustanawia się Zarząd Samorządu Uczniowskiego jako organ kierujący bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego.
3. Ustanawia się Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Samorządu Uczniowskiego.
4. Zarząd i Komisja Rewizyjna podlegają bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły.
5. Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym.
6. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
7. W skład Zarządu wchodzi po trzech przedstawicieli z poszczególnych klas.
8. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybranych spośród Zarządu.

Rozdział II

Zasady wybierania Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

1. Samorząd Uczniowski podejmuje uchwałę o trybie, zasadach wyborów, czasie trwania kampanii wyborczej, formule głosowania i dacie wyborów Samorządu Uczniowskiego w oparciu o zarządzenie Dyrekcji szkoły
2. Szkolną Komisję wyborczą w składzie trzech uczniów wybiera ustępujące kierownictwo Zarządu Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem samorządu.
3. Każda klasa w drodze wyborów klasowych w trakcie lekcji wychowawczej typuje po dwóch kandydatów klasowych do Samorządu Uczniowskiego
4. Prawo zgłaszania kandydatów w trakcie wyborów klasowych przysługuje wszystkim uczniom klasy.
5. Liczba kandydatów zgłoszonych do wyborów klasowych jest dowolna.
6. Kandydaci klasowi w ustalonym terminie otrzymują i oddają wypełnioną ankietę (wzór załącznik nr 1)
7. Ankiety zostają wywieszone w gablotce S.U. na parterze Gimnazjum do wglądu przez wszystkich uczniów
8. Każdy z kandydatów ma prawo prowadzenia kampanii wyborczej.
9. W ustalonym terminie komisja wyborcza przeprowadza wybory:
• w każdej klasie uczniowie otrzymują jedną opieczętowaną pieczątką szkoły kartę do głosowania
• na karcie w kolejności alfabetycznej według nazwisk widnieją: imię, nazwisko i klasa kandydata
• każdy uczeń ma prawo do oddania głosu poprzez postawienie jednego krzyżyka obok nazwiska kandydata
• karta do głosowania jest nieważna w przypadku oddania więcej niż jednego głosu
• Wyniki wyborów zostają wywieszone w gablocie Samorządu Uczniowskiego na parterze szkoły w terminie do trzech dni po wyborach.

Rozdział III

Wewnętrzna struktura organów Samorządu Uczniowskiego. Tryb podejmowania decyzji.

1. Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
2. Wybrani uczniowie tworzą kierownictwo Zarządu.
3. Kierownictwo Zarządu na wniosek członków Zarządu może zostać odwołane przed upływem kadencji.
4. Sposób głosowania ustala każdorazowo zebranie Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
6. Mogą być oni odwołani przez Komisję przed upływem kadencji.
7. Zarząd w celu sprawnego realizowania zadań wyłania ze swego grona Komisje specjalistyczne.
8. Charakter, liczbę członków i sposób funkcjonowania Komisji specjalistycznych określone zostają na ogólnym zebraniu Zarządu.
9. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział IV

Ramowy plan działania organów Samorządu Uczniowskiego.

1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisje specjalistyczne opracowują formy pracy organów, stały harmonogram posiedzeń oraz zakres problematyki  poruszanej w trakcie zebrań ogólnych.
2. Komisja Rewizyjna opracowuje program bieżącej kontroli działalności kierownictwa Zarządu i Komisji specjalistycznych.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek przedstawienia programu całej działalności uczniowskiej.

Rozdział V

Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela, jeśli o taką opinię zwróci się
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3.

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może gromadzić informacje o pracy nauczyciela w formie ankiety.
2. Wzór ankiety wanien zostać opracowany przez wspólny zespól wyłoniony z członków Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
3. Na wniosek Dyrektora ankietę wypełniają uczniowie dowolnej klasy, w której opiniowany nauczyciel prowadzi zajęcia,
4. Analizę ankiety prowadzi wspólny zespół Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
5. Opinię o pracy nauczyciela opracowuje na podstawie wyników ankiety kierownictwo Zarządu.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego.

1. Samorząd Uczniowski dysponuje własnymi środkami.
2. Podstawowymi źródłami pozyskiwania dochodów są:
a) dobrowolne składki
b) środki przekazywane przez Radę Rodziców i inne organizacje
c) darowizny
d) kiermasze książek, kaset itp.
e) gazetki szkolne
f) zbiórki surowców wtórnych
3. Środki finansowe przeznaczone są na:
a) potrzeby bieżące
b) zakup niezbędnych materiałów
c) nagrody w konkursach i turniejach
4. Fundusze gromadzone są przez skarbnika i deponowane na koncie szkoły z zaznaczeniem ,, Fundusze Samorządu Uczniowskiego”
5. Kontrole nad finansami sprawuje Komisja Rewizyjna.

Rozdział VII

Sposób dokumentowania działalności organów.

1. Obrady Samorządu Uczniowskiego protokołowane są w księdze protokołów.
2. Sprawozdania z działalności publikowane są w gazetce szkolnej.
3. Przewodniczący Zarządu asygnuje materiały i wydawnictwa Samorządu Uczniowskiego pieczęcią.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego przynajmniej raz w trakcie swej kadencji zaprasza Dyrektora Gimnazjum na swoje posiedzenie.
2. W przypadku nie respektowania ustawowych i statutowych uprawnień Samorządu Uczniowskiego przez inne organy szkoły kierownictwo Zarządu ma prawo wniesienia odwołania do Dyrektora.

V. Komisje i zakres działania komisji Samorządu Uczniowskiego

1. Skład kierownictwa zarządu Samorządu Uczniowskiego
• przewodniczący
• zastępca
• skarbnik
• sekretarz
2. Komisja rewizyjna – kontroluje działalność oraz osiągnięcia Samorządu Uczniowskiego.
3. Komisja do spraw skarg i wniosków – zapobiega konfliktom i problemom w środowisku. Skład komisji:
• Rzecznik Praw Ucznia
• Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
• Strony konfliktu
• Pedagog szkolny
• Wychowawca klasy
4. Komisja informacyjna (dziennikarska) – informuje uczniów o działalności Samorządu Uczniowskiego. Współpracuje z lokalnymi mediami oraz prowadzi stronę internetową.
5. Komisja kulturalna – organizuje imprezy szkolne.
6. Komisja sportowa – organizuje i nadzoruje imprezy sportowe.

VI. Regulamin losowania szczęśliwego numerka

1.Losowanie szczęśliwego numerka odbywa się automatycznie w e-dzienniku.
2.Liczba numerków do losowania wynosi tyle ile liczebnośc największej klasy
3.Po wylosowaniu wszystkich numerów losowanie odbywa się od nowa.
4.Szczęśliwy numerek jest widoczny w dwóch miejscach :
- w e-dzienniku (nr jest podswietlony na zielono)
- na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego ( parter)
5.Wylosowany numerek, który odpowiada numerowi w dzienniku upoważnia ucznia do zwolnienia go z
- odpytywania
- niezapowiedzianych kartkówek.
6.Szczęśliwy numerek nie zwalnia od
- pisania klasówek i zapowiedzianych kartkówek
- sprawdzenia zadania domowego
7.Szczęśliwy numerek dotyczy wszystkich klas 
8.W sytuacji niewłaściwego zachowania uczniowie mogą zostać pozbawieni prawa do „ szczęśliwego numerka” w danym dniu.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja