Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Rzecznik Praw UczniaPani Marzena Kondratów


Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia 

 

Rzecznik Praw Ucznia działa w oparciu o następujące dokumenty:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

- Konwencja o Prawach Dziecka,

- Ustawa o Systemie Oświaty,

- Statut Szkoły,

- Wewnątrzszkolne Ocenianie,

- Przedmiotowe ocenianie.

 

Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia 

1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.

2. Zwiększanie świadomości prawnej uczniów SP3 w Głubczycach.

3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów dla uczniów w regulaminach.

4. Propagowanie praw ucznia w szkole.

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.

5. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

6. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.

7. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) statutu szkoły i innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

8. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.

9. Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.

10. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych  i nietypowych.

11. Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

12. Współpraca dla dobra uczniów z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, psychologiem i instytucjami pozaszkolnymi.

 

 

 

 

 


 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja