Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Wolontariat

WOLONTARIAT

Przewodnicząca Rady wolontariatu: Ewa Przemyslańska
                                         zastępcy : Wiktoria Krzywińska 
                                                          Julia Lenartowicz    


Regulamin wolontariatu

               I Rada wolontariatu, postanowienia ogólne

1.     Rada wolontariatu wybierana zostaje podczas I zebrania Samorządu Uczniowskiego w każdym nowym roku szkolnym spośród uczestników zebrania

2.      Rada zostaje wybrana na okres jednego roku w głosowaniu jawnym większością głosów

3.      Rada składa się z przewodniczącego oraz dwóch zastępców

4.      Opiekę nad Radą wolontariatu sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego

5.      Przynajmniej raz do roku opiekun S.U. organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające

II Zadania i kompetencje Rady wolontariatu

1.      Rada wolontariatu koordynuje i podejmuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły działania z zakresu wolontariatu

2.      Koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu rada wykonuje m. in. poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym, otoczeniu szkoły oraz opiniowaniu ofert działań.

3.      Rada sprawuje nadzór nad zapewnieniem uczniom możliwości kształtowania postaw prospołecznych poprzez udział w wolontariacie

4.      Rada sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym

5.      Zmiany w zadaniach i kompetencjach rady wolontariatu podejmuje Samorząd Uczniowski w formie uchwały.

III Cele i formy wolontariatu

1.      Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na

-potrzeby innych,

-zaangażowania,

-życzliwości i bezinteresowności

oraz wspierania ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i  włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.

2.      Do form działania wolontariatu można zaliczyć:

- zbiórki darów rzeczowych dla instytucji i organizacji np. schroniska dla zwierząt;

- zbiórki pieniędzy do puszek;

- udział w akcjach charytatywnych;

- udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;

- czytanie bajek chorym dzieciom, wspólne spędzanie czasu z chorym;

- organizacja wydarzeń kulturalnych  – przedstawień, koncertów;

- praca w świetlicy szkolnej (pomocy w nauce)

- pomoc koleżankom i kolegom w rozwijaniu umiejętności uczenia się

- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

3.      Sposoby ewaluacji wolontariatu:

-ankieta dla uczniów szkoły

-sprawozdanie z pracy wolontariuszy;

-podziękowania od osób i instytucji;

-wywiad na temat świadczonego wolontariatu.

IV  Zasady i tryb działania wolontariuszy

1.      Działalność wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności

2.      Wolontariuszem może być każdy uczeń wyrażający chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym

3.      Wolontariusze działają na rzecz dwóch grup docelowych:

-rówieśników : kolegów ze szkoły, którzy maja problem z zaległościami w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (np. zbiórka plastikowych nakrętek, baterii )

-lokalnych instytucji i organizacji

4.      Uczniowie wykonujący wolontariat po za szkołą zawierają umowę z podmiotem który chce przyjąć niepełnoletniego wolontariusza. Umowa musi zawierać zgodę co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego, podpis wolontariusza, opis wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji.

5.      Wobec wolontariuszy wykonujących wolontariat w ramach zajęć dodatkowych w szkole pod stałą opieką nauczyciela nie wymaga się umów.

6.      Wolontariusz ma prawo do:

-jasno określonego zakresu obowiązków

- wpływania na działania wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

-wypowiedzenia uczestnictwa w wolontariacie  w dowolnym czasie,

-promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

7.      Wolontariusz ma obowiązek:

- być osobą odpowiedzialną,

-sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

-być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje

- zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

-uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez opiekuna wolontariatu

-aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

-wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi. 

V Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

- pochwała opiekuna S.U.

 -pochwała Dyrektora Szkoły

-list gratulacyjny do rodziców.

-wpis punktów na +do dziennika.

-dyplom na zakończenie roku szkolnego

-nagroda na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy

-uczeń, który jest wolontariuszem i zrealizował określone zadania na wniosek opiekuna S.U., wychowawcy lub Dyrektora Szkoły może mieć podwyższoną ocenę z zachowania