Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Wolontariat

 


Regulamin wolontariatu

               I Rada wolontariatu, postanowienia ogólne

1.     Rada wolontariatu wybierana zostaje podczas  zebrania Samorządu Uczniowskiego w każdym nowym roku szkolnym spośród uczestników zebrania.

2.      Rada zostaje wybrana na okres jednego roku w głosowaniu jawnym większością głosów.

3.      Rada składa się z przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

4.      Opiekę nad Radą wolontariatu sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.

5.      Przynajmniej raz do roku opiekun SU organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.

II Zadania i kompetencje Rady wolontariatu

1.      Rada wolontariatu koordynuje i podejmuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły działania z zakresu wolontariatu.

2.      Koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu Rada wykonuje m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym, otoczeniu szkoły oraz opiniowaniu ofert działań.

3.      Rada sprawuje nadzór nad zapewnieniem uczniom możliwości kształtowania postaw prospołecznych poprzez udział w wolontariacie.

4.      Rada sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

5.      Zmiany w zadaniach i kompetencjach Rady wolontariatu podejmuje Samorząd Uczniowski w formie uchwały.

III Cele i formy wolontariatu

1.      Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na

-potrzeby innych,

-zaangażowania,

-życzliwości i bezinteresowności,

-wspierania ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i  włączanie uczniów w działalność na rzecz potrzebujących.

2.      Do form działania wolontariatu można zaliczyć:

- zbiórki darów rzeczowych dla instytucji i organizacji np. schroniska dla zwierząt;

- zbiórki pieniędzy do puszek;

- udział w akcjach charytatywnych;

- udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;

- czytanie bajek chorym dzieciom, wspólne spędzanie czasu z chorym;

- organizacja wydarzeń kulturalnych  – przedstawień, koncertów;

- praca w świetlicy szkolnej (pomocy w nauce);

- pomoc koleżankom i kolegom w rozwijaniu umiejętności uczenia się;

- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

3.      Sposoby ewaluacji wolontariatu:

-ankieta dla uczniów szkoły

-sprawozdanie z pracy wolontariuszy;

-podziękowania od osób i instytucji;

-wywiad na temat świadczonego wolontariatu.

IV  Zasady i tryb działania wolontariuszy

1.      Działalność wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

2.      Wolontariuszem może być każdy uczeń wyrażający chęć  pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

3.      Wolontariusze działają na rzecz dwóch grup docelowych:

-rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem z zaległościami w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (np. zbiórka plastikowych nakrętek, baterii).

-lokalnych instytucji i organizacji.

4.     Uczniowie wykonujący wolontariat poza szkołą zawierają umowę z podmiotem, który chce przyjąć niepełnoletniego wolontariusza. Umowa musi zawierać zgodę co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego, podpis wolontariusza, opis wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji.

5.      Wobec wolontariuszy wykonujących wolontariat w ramach zajęć dodatkowych w szkole pod stałą opieką nauczyciela nie wymaga się umów.

6.      Wolontariusz ma prawo do:

-jasno określonego zakresu obowiązków,

- wpływania na działania wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

-wypowiedzenia uczestnictwa w wolontariacie  w dowolnym czasie,

-promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

7.      Wolontariusz ma obowiązek:

- być osobą odpowiedzialną,

-sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

-być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,

- zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

-uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez opiekuna wolontariatu,

-aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

-wywiązywania się z podjętych obowiązków. 

V Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

- pochwała opiekuna SU,

 -pochwała Dyrektora szkoły,

-list gratulacyjny do rodziców,

-wpis punktów na + do dziennika,

-dyplom na zakończenie roku szkolnego,

-nagroda na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy,

-uczeń, który jest wolontariuszem i zrealizował określone zadania na wniosek opiekuna SU, wychowawcy lub Dyrektora szkoły może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja