Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Regulamin dyskotek

Regulamin dyskotek szkolnych

1.Dyskoteki odbywają się od godz. 1600 do godz. 1900 z zasadą wchodzisz zostajesz –wychodzisz nie wracasz.
Łamiesz regulamin – zakaz wstępu do odwołania.
2.Dyskoteki organizowane są tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej NR 3 .
3.Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń wydawanych przez nauczycieli opiekujących się dyskoteką.
4.Za szkody wyrządzone przez uczniów oraz inne ewentualne roszczenia odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
5.Przed wejściem na dyskotekę każdy uczeń podpisuje się na liście oraz zostawia zgodę rodziców na udział w dyskotece istnieje mozliwośc złożenia jednej zgody na cały rok wzór w aktualnościach.
6.Każdy uczestnik dyskoteki zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem przed dyskoteką co potwierdza własnoręcznym podpisem na liście o której mowa w pkt. 5.
7.W czasie dyskoteki nakrycia można zostawiać na stołach przed świetlicą , przy czym szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy tam pozostawione.
8.W czasie dyskoteki zabrania się:
► zakłócania ładu i porządku na dyskotece, wszczynania kłótni, burd, bójek oraz przeklinania,
►wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
►palenia papierosów,
►wnoszenia i spożywania środków odurzających ,halucynogennych itp.
►wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu i bezpieczeństwu uczestników dyskoteki,
►zachowania niezgodnego z normami etycznymi,
►wykonywania tańców i czynności zagrażających życiu tańczącemu oraz osobom postronnym np. brekdance, wskakiwania na plecy, noszenia na barana, wchodzenia na stoły i parapety itp.
►stania oraz siedzenia na klatce schodowej
►opierania się o zasłony wiszące na oknach
9.W przypadku naruszenia zakazów wymienionych w pkt. 8 zostanie przerwana dyskoteka, a pozostałe wstrzymane do odwołania.
10. Postępowanie wobec osób niestosujących się do regulaminu:
►opuszczenie dyskoteki bez zwrotu kosztów wstępu,
►w przypadku stawiania czynnego oporu usunięcie przez ochronę lub policję
►powiadomienie rodziców(opiekunów prawnych), wychowawców klas, dyrekcji szkoły .

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja