Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3

Przewidywane efekty działań

Przewidywane efekty działań

Samorządu Uczniowskiego

2019/2020

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości ,,Praw człowieka” (tydzień tematyczny)
 • propagowanie kulturalnego uczestnictwa w imprezach artystycznych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wnioskowanie do Dyrektora szkoły o przyznanie uczniom przewidzianych statutem nagród, wyróżnień i kar,
 • współredagowanie gazetki szkolnej przez komisję informacyjną,
 • działalność wolontariuszy na rzecz uczniów w szkole,
 • pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej,
 • profilaktyka agresji i przemocy, tolerancja na co dzień,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i nałogom,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt(wolontariat).
 • wybór i zatwierdzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • uczestnictwo w wolontariacie na terenie szkoły oraz instytucjach zewnętrznych –  Ośrodek franciszkański.